Ham faqiron ko Madine ki gali achhi lagi lyrics

Khus rawi achhi lagi na sarwari achhi lagi,
Khus rawi achhi lagi na sarwari achhi lagi,

Ham faqiron ko Madine ki gali achhi lagi,
Ham faqiron ko Madine ki gali achhi lagi,

Door thae to zindagi be rang thi be kaef thi,
Door thae to zindagi be rang thi be kaef thi,

Un kae kuche mae gayai to,
Un kae kuche mae gayai to,

Zindagi achhi lagi,
Un kae kuche mae gayai to,
Zindagi achhi lagi,

Ham faqiron ko Madine ki gali achhi lagi,
Ham faqiron ko Madine ki gali achhi lagi,

Mae na ja unga ka hi be,
Daar nabi ka chour kar,

Mae na ja unga ka hi be,
Daar nabi ka chour kar,

Muj ko kuwe Mustafa ki,
Muj ko kuwe Mustafa ki,
Jha kari achhi lagi,

Ham faqiron ko Madine ki gali achhi lagi,

Naaz kar tu ae Halima sarwarae konane par,
Naaz kar tu ae Halima sarwarae konane par,

Ghar lagi achhi to teri,
Ghar lagi achhi to teri,
Jhoupari achhi lagi,

Ham faqiron ko Madine ki gali achhi lagi
Ham faqiron ko Madine ki gali achhi lagi,

Rakh deya sarkar kae kadmo pe,
Sultan no ne sar,
Rahk deya sarkar kae kadmo pe,
Sultan no ne sar,

Sarwarae konane maka ki,
Sarwarae konane maka ki,
Sadaaqi achhi lagi,

Sarwarae konane maka ki,
Sadaaqi achhi lagi,

Ham faqiron ko Madine ki gali achhi lagi,
Mehro ma ki roshani,
Mana the achhi hai magar,
Mehro ma ki roshani,
Mana the achhi hai magar,

Sab se ghum bad ke mujhe to,
Sab se ghum bad ke mujhe to,
Roshine achhi lagi,

Sab se ghum bad ke mujhe to,
Roshine achhi lagi,

Aage mehfil me niaazi naat jo mane parhi,
Aage mehfil me niaazi naat jo mane parhi,
Asha tanane Mustafa ko,
Asha tanane Mustafa ko,
Wo bari achhi lagi,

Ham faqiron ko Madine ki gali achhi lagi,
Khus rawi achhi lagi na sarwari achhi lagi,

Ham faqiron ko Madine ki gali achhi lagi,
Ham faqiron ko Madine ki gali achhi lagi.